Pinanday tayo upang maging katulad ni Kristo

pinadilaan sa apoy ng naglalagablab

na impiyerno ng karunungan

inilublob sa kumukulong asupre

ng kagandahang-asal

habang abala sa paggatong ang mga pantas

upang papagliyabin

ang dambana ng kanilang bokasyon.

Aahon tayong patay na santo

mag-aala-Samsong magpapaguho ng templo

mag-aala-Delaylang lilinlang kay Samson

lalakad tayong pasan ang krus sa likod

habang hawak-hawak ang bibliya

habang ang mga pantas

ay tahimik lang na nakamata

sa ating pagtapak sa bagang nagliliyab

patungong sinagoga.

Magpapatuloy tayo sa paglalakad

habang bumibigat ang krus

at sa likura’y nakasunod

ang mga Hudas at Maria

ang mga Magdalena at Hose

ng ating panahon at ibang panahon

ng kung kaninong panahon

na lumilikha ng prusisyon.

Aakyat tayo sa Golgota

ititindig ang pinasang krus

habang at  kahit

nagngingitngit si Hudas

lumuluhod si Maria

tumatangis ni Magdalena

lumuluha si Hose.

Ipapako ang huwad na kristong likha

ng mga huwad na pantas

habang nasusunog, naagnas,  naaabo

ang huwad na pantas

ang huwad na santo

ang huwad na tagasunod

ng huwad na kristo.